Colofon

Inhoud van het online-aanbod

De auteur staat op generlei wijze borg voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsstellingen tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn veroorzaakt, zijn fundamenteel uitgesloten, in zoverre er van de zijde van de auteur geen sprake is van bewijsbaar opzettelijke of ernstig nalatige schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich het recht voor om gedeelten van pagina’s of het complete aanbod zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te beëindigen.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen van deze site naar internetpagina’s van derden (zgn. “links” resp. “hyperlinks”), die zich buiten het gebied, waarvoor de auteur verantwoordelijk is, bevinden, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend dan van kracht kunnen worden, als de auteur van de inhouden op de hoogte is en het hem technisch mogelijk zou zijn geweest en in alle redelijkheid van hem verwacht zou kunnen worden, dat hij in geval van inhouden die in strijd zijn met de wet, het gebruik hiervan had kunnen verhinderen. De auteur verklaart derhalve uitdrukkelijk, dat ten tijde van het plaatsen van de link, de betreffende gelinkte pagina’s geen illegale inhouden bevatten. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele of toekomstige vormgeving en op de inhouden van de gelinkte pagina’s. Derhalve distantieert hij zich bij deze uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gelinkte pagina’s, die na het plaatsen van de link zijn veranderd. Deze constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor notities van derden in door de auteur vervaardigde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve en onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade, die ontstaat uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina, waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk, en niet degene, die via links uitsluitend naar de betreffende links verwijst.

Auteurs- en handelsmerkrecht

De auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf vervaardigde afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of op licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten terug te vallen. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken vallen zonder restrictie onder de bepalingen van het voor het betreffende merk geldende handelsmerkrecht en de bezitrechten van de geregistreerde eigenaar. Uitsluitend op basis van het louter en alleen noemen van handelsmerken mag de conclusie niet worden getrokken, dat deze niet door het recht van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten is uitsluitend het recht van de auteur van de pagina’s. Het vermenigvuldigen of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Gegevensbescherming

In zoverre er binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan gebeurt de opgave van deze gegevens van de zijde van de gebruiker uitdrukkelijk op basis van vrijwilligheid. De klant wordt er op gewezen, dat de in het contact met de klant relevante gegevens ten behoeve van verwerking met inachtneming van de van toepassing zijnde bepalingen ter bescherming van de persoonsgegevens opgeslagen en/of gekopieerd worden. De klant / zakelijk partner gaat er mee akkoord, dat de door hem in het kader van een vragenlijst of contactformulier verstrekte gegevens door de uitgever opgeslagen en met inachtneming van het voorafgaande gebruikt worden.

Rechtsgeldigheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. In zoverre delen of losse formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid onverminderd van kracht.

1 gedachte over “Colofon”

  1. Goedemiddag ‘ome Daan’
    Wat een prachtige foto’s! complimenten vanuit Alblasserdam.
    Hoe gedachten gaan is vaak een raadsel, maar ik zomaar ineens is te denken aan jullie en aan de website bebogard. Leuk om het weer eens te zien. Hartelijke groeten ook aan Lia,
    Leonard Huisman (van de keukens)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *